Εάν ο ΚΑΕ είναι αποδεκτός;

2021-04-12

Ναι φυσικά. Ο ΚΑΕ είναι αποδεκτός.